DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM ( VHR) 

Hà Nội: Tầng 8, Sảnh B,  Toà HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Thanh Xuân Hà Nội 

Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

Hotline: 0976401001/ 0976096496 

Email: vietdang.vhr@gmail.com 

Platform: http://nhanlucvietnam.net 

MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG NHÂN SỰ 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1“Hai bên” là cả Bên A và Bên B;

1.2 “Bên” là Bên A hoặc Bên B;

1.3 “Hợp đồng” là Hợp đồng cung ứng lao động số ... /VHR-HĐCULĐ giữa Bên A và Bên B;

1.4 “Phụ lục” là văn bản đính kèm Hợp đồng giữa hai bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng;

1.5 “Ngày làm việc” là ngày theo dương lịch, không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định của Bộ Luật Lao động;

1.6 “Tiêu chuẩn và yêu cầu tuyển dụng lao động” là thông tin về các vị trí mà Bên A yêu cầu Bên B tư vấn và cung ứng lao động, gồm các thông tin về số lượng, chất lượng lao động và các tiêu chí liên quan khác theo các phụ lục của Hợp đồng;

1.7 “Thời gian bảo hành” là thời gian Bên B chịu trách nhiệm với Bên A về người lao động đã cung ứng theo từng vị trí tuyển dụng lao động và được quy định cụ thể tại từng Phụ lục.

ĐIỀU 2. PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ THỜI HẠN 

2.1 Phạm vi dịch vụ

Căn cứ yêu cầu của Bên A và hồ sơ, tài liệu Bên A cung cấp, Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng lao động và cung ứng lao động, cụ thể: Tư vấn về tuyển dụng, cung ứng lao động cho Bên A với nội dung phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu tuyển dụng lao động được quy định chi tiết trong các Phụ lục đính kèm Hợp đồng này.

2.2 Thời hạn 

Hợp đồng này có hiệu lực đến khi một trong hai bên có thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản.

ĐIỀU 3. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

3.1 Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý sử dụng và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự: tìm kiếm, sàng lọc, lựa chọn các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất theo các tiêu chí tuyển dụng mà Bên A đưa ra và làm cơ sở để Bên B xem xét, tuyển dụng các ứng viên đạt yêu cầu theo đề xuất của Bên A.

3.2 Căn cứ theo nhu cầu sử dụng lao động của mình, ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày có yêu cầu sử dụng lao động, Bên A sẽ gửi thông báo cho Bên B về kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng nhân sự của mình thông qua các Phụ lục đính kèm. Nội dung chủ yếu của các Phụ lục này bao gồm: Số lượng ứng viên, Chức danh và mô tả công việc từng vị trí cần tuyển, thời gian địa điểm làm việc, mức lương và các chế độ kèm theo, Phí dịch vụ và các yêu cầu cụ thể khác của Bên A, thời gian bảo hành. Các mô tả này phải đồng nhất với các nội dung trong Hợp đồng lao động mà Bên A sẽ ký với người lao động do Bên B cung ứng. Phụ lục này căn cứ để tính phí dịch vụ tuyển dụng sau này.

3.3 Theo các Phụ lục đính kèm, Bên B sẽ tìm kiếm, lựa chọn các ứng viên phù hợp theo tiêu chí tuyển dụng của Bên A đưa ra. Quy trình tuyển dụng sẽ được tiến hành theo từng đợt tuyển dụng dựa theo các Phụ lục đính kèm như sau:

- Tìm kiếm ứng viên: Căn cứ yêu cầu Bên A, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu tuyển dụng, Bên B sẽ thực hiện triển khai các công việc để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

- Kênh tuyển dụng: Bên B có quyền quyết định các hình thức tìm kiếm ứng viên mà Bên B cho là phù hợp và thực hiện quảng cáo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin truyền thông về nhu cầu tuyển dụng của Bên A và là đầu mối duy nhất tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên dự tuyển vào làm việc.

- Bên B thực hiện sàng lọc hồ sơ, kiểm tra sơ bộ: sau khi nhận được hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên cho các vị trí tuyển dụng của Bên A, Bên B sẽ xem xét sàng lọc hồ sơ ứng viên theo tiêu chí Bên A đưa ra.

- Sắp xếp, kiểm tra, phỏng vấn với Bên A:

+ Ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày phòng vấn (hoặc thời gian theo thống nhất của các bên), Bên B sẽ gửi cho Bên A Biên bản xác nhận ứng viên được cung cấp thông tin, đồng thời thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn dự kiến cho các ứng viên.

+ Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Bên B gửi Biên bản xác nhận ứng viên được cung cấp thông tin, Bên A có nghĩa vụ xác nhận thông tin được cung cấp có trùng hoặc tương tự với thông tin Bên A đã có chưa. Nếu Bên B không nhận được phản hồi của Bên A trong vòng 01 ngày làm việc, thì nhân viên đó vẫn được tính phí dịch vụ cho Bên B theo Hợp đồng này.

+ Bên B sẽ tham gia các cuộc kiểm tra, phỏng vấn giữa Bên A và ứng viên và đưa ra ý kiến tư vấn cho Bên A về sự phù hợp với vị trí tuyển dụng của các ứng viên tham gia phỏng vấn nếu Bên A yêu cầu.

+ Thông báo kết quả phỏng vấn: Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi phỏng vấn, Bên A sẽ gửi thông báo cho Bên B về danh sách ứng viên đạt yêu cầu, danh sách ứng viên không đạt yêu cầu và nêu rõ lý do. Đồng thời thông báo cụ thể thời gian bắt đầu làm việc của các ứng viên và các yêu cầu khác (nếu có). Sau đây gọi tắt là “Thông báo kết quả phỏng vấn”.

+ Thông báo tuyển dụng: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả phỏng vấn, Bên B sẽ thông báo kết quả cho các ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng và các yêu cầu có liên quan đến các ứng viên này theo Thông báo kết quả phỏng vấn của Bên A.

+ Kết thúc quy trình tuyển dụng: Việc tuyển dụng giữa các bên sẽ được xác định khi ứng viên bắt đầu đi làm và hết thời gian bảo hành (nếu có). Đồng thời sau 07 ngày làm việc kể từ ngày ứng viên bắt đầu đi làm, Bên B sẽ gửi Biên bản xác nhận ứng viên đã đi làm cho Bên A xác nhận để làm căn cứ tính phí dịch vụ.

+ Trao đổi thông tin khi thực hiện Quy trình tuyển dụng giữa các bên sẽ được các bên thực hiện thông qua gửi thư điện tử, thông tin liên lạc cụ thể của các bên như sau:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bất kỳ bên nào có thay đổi về thông tin liên lạc của mình thì có trách nhiệm gửi thông báo thay đổi cho bên còn lại trước ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày thay đổi , trong trường hợp bất cứ bên nào thay đổi thông tin mà không thực hiện hoặc chậm thông báo như quy định tại điều này dẫn đến thiệt hại cho bên còn lại thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm do lỗi của mình gây ra.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1 Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Bên B và đảm bảo rằng Bên B được phép tiếp cận và được hỗ trợ đầy đủ liên quan đến việc thực hiện và cung cấp dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin

- Cơ cấu tổ chức và thông tin chung về hoạt động của Bên A

- Yếu cầu tuyển dụng và mô tả chi tiết công việc

- Tổng mức lương (gồm lương cơ bản, phụ cấp, chính sách liên quan)

- Quá trình tuyển dụng và phỏng vấn

- Các vấn đề khác liên quan theo yêu cầu của Bên B

4.2 Việc Bên A tiến hành liên hệ trực tiếp hoặc phỏng vấn các ứng viên trong Biên bản xác nhận ứng viên được cung cấp thông tin của Hợp đồng này mà không có sự đồng ý hoặc không thông qua sự sắp xếp của Bên B như quy định tại Điều 3 Hợp đồng này, bất kể việc liện hệ cho vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc nào đều được hiểu được rằng Bên A đã đồng ý các điều khoản của Hợp đồng này, đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ phí dịch vụ cung ứng được quy định chi tiết tại các Phụ lục đính kèm hợp đồng.

4.3 Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ứng viên được cung cấp thông tin bởi Bên B. Nếu Bên A hoặc bất cứ bên thứ ba nào được Bên A giới thiệu ứng viên đó vào làm việc ở bất kỳ vị trí nào thì được hiểu là ứng viên đó được cung ứng bởi Bên B và Bên A phải chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ do Bên B yêu cầu trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thanh toán.

4.4 Không được hủy kết quả về ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng hoặc từ chối tuyển dụng ứng viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc Quy trình tuyển dụng

4.5 Bên A có trách nhiệm thực hiện quy trình tuyển dụng với tinh thần tích cực, đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra bình thường, không trì hoãn các cuộc kiểm tra, phỏng vấn nếu không có lý do chính đáng. Mọi sự thay đổi về thời gian và địa điểm phỏng vấn phải được thông báo cho Bên B biết trước ít nhất 02 ngày làm việc trước ngày kiểm tra phỏng vấn đã được các bên thống nhất  trước đó.

4.6 Ký kết hợp đồng để thực hiện công việc phù hợp theo quy định của pháp luật với ứng viên đạt yêu cầu, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung quy định tại các Phụ lục đính kèm Hợp đồng này.

4.7 Thanh toán đúng và đầy đủ phí dịch vụ cho Bên B theo đúng quy định tại Hợp đồng này.

4.8 Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1 Quyết định cách thức tìm kiếm ứng viên, sàng lọc ứng viên và gửi Biên bản xác nhận ứng viên được cung cấp thông tin, cung cấp hồ sơ ứng viên đáp ứng yêu cầu của Bên A theo thỏa thuận của các bên quy định tại Hợp đồng này;

5.2 Tìm kiếm, cung cấp danh sách ứng viên đáp ứng tiêu chí tuyển dụng của Bên A tại Phụ lục Hợp đồng và theo đúng thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng này làm căn cứ để các bên thực hiện Quy trình tuyển dụng theo quy định tại Hợp đồng này;

5.3 Cam kết không giới thiệu bất cứ công việc nào khác cho ứng viên đã được tuyển dụng thành công hoặc đã đi làm tại Bên A, trừ khi ứng viên không làm việc cho Bên A hoặc ứng viên trực tiếp chủ động tiếp cận Bên B đề nghị Bên B giới thiệu cho công việc khác;

5.4 Không liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động giữa ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng với Bên A;

5.5 Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 6. PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

6.1 Phí dịch vụ

  1. Biểu phí dịch vụ tư vấn và cung ứng lao động của Bên B được quy định tại Phụ lục  của Hợp đồng. Bảng kê phí dịch vụ gồm các nội dung cơ bản: Số lượng lao động, vị trí làm việc, phí dịch vụ, thời hạn bảo hành(nếu có). Các Bảng kê phí dịch vụ chưa bao gồm 10% Thuế giá trị gia tăng (VAT).
  2. Phí dịch vụ của Bên B cho việc tư vấn tuyển dụng và cung ứng lao động đối với từng dự án tuyển dụng và cung ứng lao động cụ thể được thể hiện thông qua Phụ lục đính kèm và Biên bản xác nhận ứng viên đã đi làm có xác nhận của Bên A.

6.2 Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên B theo thông tin ghi trong Hợp đồng.

ĐIỀU 7. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Cam kết của Bên A

  1.  Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp cho Bên B;
  2. Tuân thủ các quy định của pháp luật đối với người lao động do Bên B cung ứng;

Cam kết của Bên B

  1. Trực tiếp tư vấn và cung ứng lao động theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Bên A;
  2. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ứng viên bắt đầu đi làm, nếu ứng viên tự ý nghỉ việc, hoặc bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải theo các quy định của Bộ luật Lao động, Bên B sẽ cung ứng thay thế cho Bên A một ứng viên khác, số lần thay thế không giới hạn và Bên A không phải trả thêm phí cho thay thế này.
  3. Tuy nhiên, trong các trường hợp dưới đây, Bên B sẽ không chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo hành:

- Bên A áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động do Bên B cung ứng mà không tuân theo quy định của Bộ luật Lao động;

- Bên A không thực hiện đúng cam kết và thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với người lao động được cung ứng;

- Trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật hoặc trường hợp Bên A giảm lao động hoặc bất cứ trường hợp nào khác do lỗi của Bên A vi phạm quy định của Bộ Luật lao động dẫn đến việc người lao động không đồng ý thực hiện hợp đồng lao động.

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

8.1 Quá trình tư vấn sẽ được bảo mật. Bên B chỉ sử dụng những thông tin được Bên A cung cấp cho mục đích tư vấn tuyển dụng và cung ứng lao động theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Bên A.

8.2 Bên A có trách nhiệm bảo mật các thông tin tư vấn mà Bên B cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về người lao động và các thông tin được đề cập trong Hợp đồng này.

8.3 Một bên trong Hợp đồng chỉ được tiết lộ những thông tin liên quan đến Hợp đồng này và các thông tin do bên kia cung cấp khi có sự đồng ý của bên còn lại.

ĐIỀU 9. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

9.1 Hợp đồng này bao gồm tất cả các thỏa thuận giữa Bên A và Bên B. Bất cứ sự đổi, bổ sung nào trong hợp đồng này đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.

9.2 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản của Hợp đồng này.

9.3 Trường hợp có vấn đề phát sinh, hai bên chủ động thông báo, giải quyết trên cơ sở thương lượng, đảm bảo hai bên cùng có lợi. Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất chọn Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí Tòa án do Bên có lỗi chịu.