Product Quality Assurance Head

Toàn thời gian Lô Cn-05, Khu Công Nghiệp Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị Xã Quảng Yên, Quảng Ninh, Việt Nam Posted 5 months ago

About Position

Trưởng Bộ Phận (Toàn thời gian)

35,000,000đ - 50,000,000đ / Hàng tháng

Lô Cn-05, Khu Công Nghiệp Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị Xã Quảng Yên, Quảng Ninh, Việt Nam

Product Quality Assurance Head

Toàn thời gian Lô Cn-05, Khu Công Nghiệp Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị Xã Quảng Yên, Quảng Ninh, Việt Nam Posted 5 months ago

Mô tả

1. Xây dựng chiến lược QA tổng thể về Sản phẩm của Nhà máy và thực hiện các kế hoạch hành động thông qua QA, Kỹ thuật và nhân viên sản xuất. Chiến lược đồng thuận với Khách hàng và nhân viên Nhà máy, nhằm đạt và vượt Mục tiêu Chất lượng và Sự hài lòng của Khách hàng.
2. Đảm bảo tất cả Nhà máy và Sản phẩm đáp ứng Tuân thủ An toàn và yêu cầu pháp lý, theo tiêu chuẩn Quốc gia đến.
a) Chuẩn bị cho nhà máy lưu giữ tất cả các bằng chứng để chứng minh sự tuân thủ và phối hợp Kiểm tra Nhà máy với Hệ thống An toàn Sản phẩm và Kiểm tra Sản phẩm của các công ty An toàn bên ngoài,
b) Để giải quyết bất kỳ hành động khắc phục nào được đưa ra từ Đánh giá bên ngoài cho đến khi kết thúc.
c) Để đảm bảo các Chứng chỉ An toàn Sản phẩm còn hiệu lực (không hết hạn), theo quy định của từng Quốc gia đến.
d) Xem xét tất cả các yêu cầu của Khách hàng về An toàn sản phẩm (như ICCS, v.v.), cũng như các quy định của Quốc gia đến và các yêu cầu về An toàn. Trên cơ sở đó lập Danh mục thành phần quan trọng (CCL) cho Nhà máy.
e) Xây dựng và thực hiện đánh giá quá trình và chương trình đánh giá các thành phần quan trọng về an toàn cùng với nhân viên thanh tra để tuân thủ CCL.
f) Thực hiện kiểm tra An toàn Sản phẩm theo yêu cầu của Khách hàng và Cơ quan An toàn.
g) Đào tạo nhân viên QA cũng như những người và nhóm thích hợp về các khái niệm và Quy trình An toàn Sản phẩm.
h) Lãnh đạo và điều phối bất kỳ vấn đề an toàn Sản phẩm nào trong Nhà máy, báo cáo theo các quy trình và quy tắc ISO.
3. Phối hợp Kiểm tra và Đánh giá Chất lượng Sản phẩm Hàng ngày thông qua các nhân viên kiểm tra; để thực hiện Đánh giá lô hàng thông qua các Kế hoạch chất lượng khác nhau, và hoặc thiết kế các chiến lược cải tiến quy trình và sản phẩm nhằm cung cấp sản phẩm tốt hơn cho Khách hàng một cách kịp thời và thích hợp.
a) Xây dựng các quy trình Kiểm tra QA cho Sản phẩm (Kiểm tra trực tiếp, Xuất xưởng (OBI), Kiểm tra độ tin cậy đang thực hiện (ORT); v.v.) bao gồm các hạng mục kiểm tra, danh sách kiểm tra, các điểm quan trọng.
b) Đảm bảo kiểm tra QA Cơ sở vật chất và Thiết bị khi cần thiết, để tuân thủ các thủ tục kiểm tra QA.
c) Đảm bảo Quy trình và hệ thống Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng, chẳng hạn như PQMR (Quy tắc quản lý chất lượng sản xuất).
d) Đào tạo và cấp chứng chỉ cho nhân viên QA khi cần thiết để thực hiện các thủ tục kiểm tra QA.
e) Xác nhận Quy trình kiểm tra và danh sách kiểm tra có sẵn trong Máy tính bảng dành cho người kiểm tra QA
f) Xây dựng các thủ tục đánh giá Quy trình và danh sách kiểm tra. Đào tạo cho nhân viên QA và Sản xuất hoặc Kỹ thuật liên quan về Đánh giá quy trình. (bao gồm Khởi động dòng / Thay đổi mô hình, v.v.).
g) Thực hiện các phép đo CTQ quan trọng (như Cân bằng trắng, v.v.). Lưu trữ hồ sơ thống kê.
h) Xem xét các kết quả kiểm tra và thử nghiệm hàng ngày và đánh giá quá trình cũng như ORT, OBI và các thử nghiệm an toàn sản phẩm, và các dữ liệu nổi bật hoặc có liên quan khác. Dựa vào đó đưa ra những Nhận định Lô đề hàng ngày.
1. Xây dựng chiến lược QA tổng thể về Sản phẩm của Nhà máy và thực hiện các kế hoạch hành động thông qua QA, Kỹ thuật và nhân viên sản xuất. Chiến lược đồng thuận với Khách hàng và nhân viên Nhà máy, nhằm đạt và vượt Mục tiêu Chất lượng và Sự hài lòng của Khách hàng.
2. Đảm bảo tất cả Nhà máy và Sản phẩm đáp ứng Tuân thủ An toàn và yêu cầu pháp lý, theo tiêu chuẩn Quốc gia đến.
a) Chuẩn bị cho nhà máy lưu giữ tất cả các bằng chứng để chứng minh sự tuân thủ và phối hợp Kiểm tra Nhà máy với Hệ thống An toàn Sản phẩm và Kiểm tra Sản phẩm của các công ty An toàn bên ngoài,
b) Để giải quyết bất kỳ hành động khắc phục nào được đưa ra từ Đánh giá bên ngoài cho đến khi kết thúc.
c) Để đảm bảo các Chứng chỉ An toàn Sản phẩm còn hiệu lực (không hết hạn), theo quy định của từng Quốc gia đến.
d) Xem xét tất cả các yêu cầu của Khách hàng về An toàn sản phẩm (như ICCS, v.v.), cũng như các quy định của Quốc gia đến và các yêu cầu về An toàn. Trên cơ sở đó lập Danh mục thành phần quan trọng (CCL) cho Nhà máy.
e) Xây dựng và thực hiện đánh giá quá trình và chương trình đánh giá các thành phần quan trọng về an toàn cùng với nhân viên thanh tra để tuân thủ CCL.
f) Thực hiện kiểm tra An toàn Sản phẩm theo yêu cầu của Khách hàng và Cơ quan An toàn.
g) Đào tạo nhân viên QA cũng như những người và nhóm thích hợp về các khái niệm và Quy trình An toàn Sản phẩm.
h) Lãnh đạo và điều phối bất kỳ vấn đề an toàn Sản phẩm nào trong Nhà máy, báo cáo theo các quy trình và quy tắc ISO.
3. Phối hợp Kiểm tra và Đánh giá Chất lượng Sản phẩm Hàng ngày thông qua các nhân viên kiểm tra; để thực hiện Đánh giá lô hàng thông qua các Kế hoạch chất lượng khác nhau, và hoặc thiết kế các chiến lược cải tiến quy trình và sản phẩm nhằm cung cấp sản phẩm tốt hơn cho Khách hàng một cách kịp thời và thích hợp.
a) Xây dựng các quy trình Kiểm tra QA cho Sản phẩm (Kiểm tra trực tiếp, Xuất xưởng (OBI), Kiểm tra độ tin cậy đang thực hiện (ORT); v.v.) bao gồm các hạng mục kiểm tra, danh sách kiểm tra, các điểm quan trọng.
b) Đảm bảo kiểm tra QA Cơ sở vật chất và Thiết bị khi cần thiết, để tuân thủ các thủ tục kiểm tra QA.
c) Đảm bảo Quy trình và hệ thống Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng, chẳng hạn như PQMR (Quy tắc quản lý chất lượng sản xuất).
d) Đào tạo và cấp chứng chỉ cho nhân viên QA khi cần thiết để thực hiện các thủ tục kiểm tra QA.
e) Xác nhận Quy trình kiểm tra và danh sách kiểm tra có sẵn trong Máy tính bảng dành cho người kiểm tra QA
f) Xây dựng các thủ tục đánh giá Quy trình và danh sách kiểm tra. Đào tạo cho nhân viên QA và Sản xuất hoặc Kỹ thuật liên quan về Đánh giá quy trình. (bao gồm Khởi động dòng / Thay đổi mô hình, v.v.).
g) Thực hiện các phép đo CTQ quan trọng (như Cân bằng trắng, v.v.). Lưu trữ hồ sơ thống kê.
h) Xem xét các kết quả kiểm tra và thử nghiệm hàng ngày và đánh giá quá trình cũng như ORT, OBI và các thử nghiệm an toàn sản phẩm, và các dữ liệu nổi bật hoặc có liên quan khác. Dựa vào đó đưa ra những Nhận định Lô đề hàng ngày.
i) Thực hiện việc Từ chối lô, Giải phóng lô, v.v. trong Hệ thống kiểm soát FG QA (QARSO) và SAP, để các Lô đã phát hành có thể giao cho Khách hàng.
j) Đặt vấn đề Yêu cầu hành động khắc phục đối với việc từ chối QA, quản lý cơ sở dữ liệu Hành động khắc phục để kết thúc đúng cách và kịp thời.
k) Phê duyệt các phương pháp kiểm tra lại / làm lại. Thực hiện kiểm tra QA để làm lại các Lô bị từ chối
4. Đánh giá các Mô hình Mới để đảm bảo Chất lượng và nhận được sự chấp thuận của Khách hàng cho Phán quyết Phát hành Sản phẩm Ban đầu
a) Xem lại danh sách các mô hình mới, Thu thập tất cả các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn (như Tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn về độ tin cậy, v.v.).
b) Đảm bảo Cơ sở và Thiết bị QA đáp ứng các nhu cầu của đoạn a).
c) Xây dựng SOP, Hướng dẫn Công việc và đào tạo nhân viên QA
d) Xây dựng Kế hoạch kiểm tra QA mẫu mới. Xác nhận sự chấp thuận của Khách hàng, thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch và báo cáo tình trạng hàng ngày cho các thành viên liên quan và khách hàng khi cần thiết.
e) Xác nhận mọi khiếm khuyết. Xem xét ở cấp độ kỹ thuật thảo luận với Kỹ thuật, cho nguyên nhân gốc rễ và giải pháp. Đưa ra các Yêu cầu Hành động Khắc phục nếu cần. Đóng tất cả CAR một cách kịp thời và thích hợp.
f) Tham gia vào tất cả các cuộc họp Mô hình Mới (nội bộ và bên ngoài). Trình bày trạng thái QA cho phù hợp.
g) Thực thi chữ ký phê duyệt kỹ thuật cho ECN’s / ECB’s. Xác nhận tất cả các ECN / ECB được triển khai tương ứng.
h) Tổ chức Cuộc họp Phát hành Sản phẩm QA. Trình bày thông tin QA tổng thể và yêu cầu Phán quyết cho các cơ quan QA có liên quan.
i) Theo dõi tất cả các hoạt động kết quả từ Cuộc họp phát hành sản phẩm QA, xác nhận kiểm tra lại / làm lại, v.v.
5. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Khách hàng và giải quyết mọi khiếu nại của Khách hàng hoặc khiếu nại tiềm ẩn, để đảm bảo Sự hài lòng của Khách hàng:
a) Thực hiện phân tích chất lượng chi tiết các khuyết tật của thị trường theo quốc gia. Xây dựng các báo cáo thống kê
b) Thu thập các mẫu khuyết tật có liên quan từ Thị trường. Phối hợp phân tích lỗi và các hành động khắc phục với đội Kỹ thuật và sản xuất.
c) Khi cần thiết, hãy đến thăm Khách hàng để xác nhận các khiếm khuyết thực tế tại nơi xảy ra
d) Thực hiện theo chương trình đặc biệt hoặc chương trình cải tiến chất lượng
6. Để tính toán các nguồn lực QA cần thiết (Nhân viên). Lập ngân sách. Đào tạo và tạo động lực để nhân viên đạt được năng suất tối đa.

Yêu cầu kinh nghiệm
 • Trình độ học vấn: Bằng Kỹ sư điện, Điện tử hoặc Tương đương.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực quản lý Chất lượng Sản phẩm, cho sản xuất TV LCD hoặc sản phẩm điện tử tiêu dùng. Đánh giá quá trình và sản phẩm, Đánh giá nhà máy bởi Bên thứ 3 bên ngoài. Đánh giá và Kiểm tra Thành phẩm, Công cụ giải quyết vấn đề (8D's, CE-chart, 5W1H, v.v.). FMEA, PFD, X-Ray, ICP, XRF.
 • Kiến thức chi tiết về Thông số kỹ thuật của khách hàng và diễn giải bản vẽ: Thực hành các thiết bị để kiểm tra và đo lường cho các bài kiểm tra Người dùng, Độ tin cậy và An toàn sản phẩm cho các sản phẩm TV LCD. (bao gồm các buồng Nhiệt độ-Độ ẩm, v.v.)
 • Có kinh nghiệm về Phân tích chất lượng và Nhận định Lô ra Lô hàng ngày
 • Kiến thức về Gauge R&R, Cpk, Pk, FMEA, Control Plan, APQP, SPC, MSA, Six Sigma và Lean Tools: Kiến thức của NCR và SCAR, PQA và SQE
 • Có kinh nghiệm trong Giám sát Chất lượng Khách hàng, Phân tích Sự cố của TV LCD, Quản lý Khiếu nại của Khách hàng và Lãnh đạo mạnh mẽ để giải quyết vấn đề và Cải tiến chất lượng
 • Office (Word, Excel, Minitab và Power Point), CAD hoặc Solid Work
 • Tiếng Anh 80% viết và nói. 100% ngôn ngữ tiếng việt.
 • Kỹ năng phối hợp, giao tiếp, lãnh đạo, phát triển làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và kỹ năng đàm phán với Nhà cung cấp.
 • Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và Ra quyết định.
Lợi ích
 • Lương; 35.000.000 VNĐ - 50,000,000 VNĐ ( Thoả thuận theo năng lực)
 • Chế hộ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
 • CTTV hỗ trợ xe đưa đón công nhân viên từ Hải Phòng và Hạ Long. Hỗ trợ nhà ở, tiền thuê nhà cho công nhân viên ở xa.
Hướng dẫn giới thiệu
Link JD: https://docs.google.com/document/d/1cauKtumOXzXztTdDQxsSh-UaQhXnkl4JUk2hHu_L_so/edit?usp=sharing
Thời gian làm việc : 8h-17h, nghỉ trưa 1h, từ thứ 2 đến thứ 7

* Lưu ý: không sử dụng hình ảnh, Logo, Tên công ty để đăng tuyển. Chỉ cung cấp các thông tin cho ứng viên quan tâm.
Bạn sẽ không nhận được hoa hồng nếu vi phạm về việc bảo mật thông tin theo quy định của job này.
‐-------------
Một số thông tin thêm:
1. Giới hạn độ tuổi: 18-40 tuổi
_______
2. Trợ cấp được tính như nào ?(Phòng trọ, ăn uống của nhân viên)?
Tiền ăn: 1.066.000 vnd.
Tiền nhà: 500.000 vnd.
Đi lại: 200.000 vnd.
Trợ cấp nhân viên ở xa ngoài 60km so với công ty:
3.000.000 vnd.
Trợ cấp sau sinh cho lao động nữ trở lại làm việc: 01 tháng lương cơ bản.
Ngoài ra còn rất nhiều trợ cấp và thưởng khác dựa trên tình hình thực tế của công ty.
_______
3. Thử việc trong bao lâu, thử việc hưởng bao nhiêu % lương?
Thử việc từ 2 tháng.
Lương thử việc = 90% lương chính thức.
________
4. Khi nào được hỗ trợ đóng BHXH?
Đóng ngay từ tháng thử việc nếu nhân viên vào làm việc trước ngày 15 của tháng đó.
______
5. Địa điểm đưa đón nhân viên là những điểm nào?
Hiện công ty chỉ đón ở những địa điểm sau:
Hải Phòng: Đón tại siêu thị Metro.
Hạ Long: Ngã tư Long Tòong. Bến xe Bãi Cháy.

By applying to a job using Nhân Lực Việt Nam you are agreeing to comply with and be subject to the Nhân Lực Việt Nam Terms and Conditions for use of our website. To use our website, you must agree with the Terms and Conditions and both meet and comply with their provisions.

Premium Job

From CTTV ( Tập Đoàn Foxconn)

Job Summary

Số lượng tuyển dụng : 1

35,000,000đ - 50,000,000đ / Hàng tháng

Toàn thời gian

Lô Cn-05, Khu Công Nghiệp Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị Xã Quảng Yên, Quảng Ninh, Việt Nam

Experience Level : Medium

Kinh nghiệm yêu cầu : 5 Năm

Giới tính : (Bất kỳ)

Posted : 5 months ago

Deadline : 28/02/2023 2 months from now

Mã công việc :

CTTV ( Tập Đoàn Foxconn)

Lô Cn-05, Khu Công Nghiệp Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị Xã Quảng Yên, Quảng Ninh,

5001-10,000 Employees

0976096496

CÔNG TY TNHH COMPETITION TEAM TECHNOLOGY (VIETNAM) (CTTV) THUỘC TẬP ĐOÀN FOXCONN-TẬP ĐOÀN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN TỚI MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÀNG TIÊU DÙNG, LINH KIỆN Ô TÔ, THIẾT BỊ BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG...